Links

Archives

Regulamente IGP – BH

REGULAMENTUL  INTERNAŢIONAL  DE  EXAMINARE  A
CÂINILOR  DE COMPANIE
AL  FEDERAŢIEI  CHINOLOGICE  INTERNAŢIONALE

 

 Valabil  VDH –  F C I      01.01.1996

 Traducere din engleză,    ediţia 2004

 Adoptat valabil A.Ch R.  01.07.2005

          

Conţinut

     I.         Prevederi generale

Valabilitate

Generalităţi

Dreptul de organizare

Dreptul de participare

Organizarea examinărilor

Răspundere

Obligaţii ale participantului la examen

Evaluare

Tabel de punctaj

Descalificare

Liste şi formulare de evaluare

Arbitri de examen

 1. II.                DESCRIERE SCHEMATICĂ A EXAMENULUI
 1. III.             PROBA DE SUBORDONARE
 1. IV.              EXAMINARE ÎN TRAFIC
 1. V.                 DESEN SCHEMATIC AL EXAMENULUI BH
 1. VI.              FISA DE ARBITRARE

 

I.         PREVEDERI GENERALE

Valabilitate        

Regulamentul de examinare pentru câini de companie a fost prelucrat şi aprobat de către comitetul special VDH, a intrat în vigoare din 01.01.2004 şi înlocuieşte toate regulamentele precedente.

Regulamentul este valabil pentru toate ţările care intră sub jurisdicţia FCI. Toate examenele şi competiţiile pentru câini de companie sunt subordonate acestui regulament.

Prezentul regulament a fost prelucrat de comisia chinotehnică şi aprobat de Consiliul de Administraţie al AChR în luna iunie 2005, a intrat în vigoare la 01.07.2005 şi înlocuieşte toate regulamentele precedente.

Generalităţi

Examenele şi competiţiile pentru câini de companie vor servi la două scopuri: pe de o parte câinii să fie declaraţi apţi pentru însoţirea omului în societate şi pe de altă parte la îmbunătăţirea sănătăţii şi a formei fizice.

Toate examenele şi competiţiile pentru câini de companie se află, din punct de vedere al desfăşurării, sub influenţa legislaţiei competiţionale a României. Prevederile acestui regulament sunt obligatorii pentru toţi participanţii care trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe.

Un examen BH absolvit dovedeşte calificarea de câine de companie şi reprezintă un atestat de dresaj elementar. Brevetul obţinut nu este admis ca brevet de lucru pentru expoziţiile de frumuseţe, selecţie, club etc.

Conductorul câinelui de companie (CC) trebuie să folosească pe tot parcursul verificării o lesă. Când lesa nu este legată la zgardă poate fi purtată în aşa fel încât să nu fie vizibilă pentru câine sau purtată în diagonală peste corp, de la stânga sus spre dreapta jos.

Este obligatorie purtarea de către câine a unei zgărzi metalice, tip lanţ, care nu este fixată pe strangulare. Alte zgărzi adiţionale ca de exemplu de piele, textile sau anti-pureci nu sunt permise.

Arbitrul de examen de muncă (AE)  are dreptul să elimine un câine din examen sau concurs.

AE are dreptul de a întrerupe exerciţiul dacă câinele este evident de necontrolat de către CC, dacă este în mod evident insuficient pregătit sau dacă este evident că acesta nu doreşte să execute nici un exerciţiu. Orice întrerupere prematură a examenului se va înregistra în formularul de arbitrare, cu motivarea acesteia.

Sfârşitul examinării se face prin anunţarea rezultatelor, înmânarea foilor de arbitrare şi a diplomelor în cadrul ceremoniei de premiere.

Dreptul de organizare

Dreptul de organizare a examenelor pentru câini de companie este acordat de către Asociaţia Chinologică Română asociaţiilor chinologice şi cluburilor naţionale membre.

Examenele pentru câini de companie BH se pot ţine pe tot parcursul anului.

Examenele au un caracter deschis, locul şi data sunt aduse la cunoştinţă membrilor AChR.

Ordinea de start la examen va fi stabilită prin tragere la sorţi.

Dacă nu se poate garanta siguranţa oamenilor şi a animalelor trebuie să se renunţe la examinare. Această decizie este luată de AE.

Un examen pentru câini de companie poate avea loc numai dacă la aceasta participă minim şase câini şi minim patru conductori de câini. Comisia Chinotehnică a AChR poate determina numărul minim de participanţi la examen.

Dreptul de participare

Dreptul de participare la examene şi competiţii cu câini utilitari este acordat de către Asociaţia Chinologică Română prin asociaţiile chinologice şi cluburile naţionale membre.

La examene şi competiţii pentru câini de companie poate participa orice câine indiferent de mărime, rasă sau pedigree.

Vârsta minimă necesară pentru participarea la examenul BH este de 15 luni.

Un CC poate participa în aceeaşi zi numai la un examen BH (nu poate participa la două examene în aceaşi zi în localităţi diferite) şi poate să prezinte maxim şase câini.

Un câine poate participa la un singur examen BH pe zi şi nu poate fi condus de mai mulţi CC.

Repetarea examenului nu este grevată de nici o perioadă minimă de aşteptare.

Femele în călduri sunt acceptate la examen, trebuie totuşi să ţinute separat de restul participanţilor. Ele vor fi introduse în examinare.

Femele gestante sau care alăptează nu sunt acceptate în examen.

Animalele bolnave, suspecte de boli contagioase sau în convalescenţă nu sunt acceptate, sunt excluse de la examinări şi nu pot fi aduse pe terenul de examinare.

Organizarea examinărilor

De partea organizatorică a examenului răspunde un Responsabil de Examen (RE). Acesta va rezolva şi va supraveghea toate lucrările necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea examenului.

RE se ocupă de tot ce e nevoie şi este la dispoziţia AE pe toată durata examenului. RE nu poate să prezinte un câine sau să ocupe altă funcţie. In principal el trebuie să se ocupe de următoarele:

–   să verifice toate documentele examenului, carnetele de sănătate;

–   să pregătească terenul, inclusiv aprobarea proprietarului de teren, şi etapele de organizare;

–   să pună la dispoziţie personal calificat care să corespundă cerinţelor examinărilor;

–   să pună la dispoziţie echipamentele specifice;

–   să pregătească actele şi formularele necesare;

–   să încheie, în caz de necesitate, o asigurare civile.

RE trebuie să aducă la cunoştinţă AE locul desfăşurării, ora, treptele de examen şi numărul de câini înscrişi în examen cu cel puţin trei zile înainte de data stabilită. Dacă aceste prevederi nu sunt îndeplinite AE are dreptul să îşi retragă participarea.

Aprobarea pentru desfăşurarea examenului trebuie prezentată AE.

Răspundere

Conductorul câinelui răspunde direct pentru eventualele accidente pe toată durata concursului, atât pentru el cât şi pentru câinele lui.

Proprietarul câinelui răspunde pentru toate daunele aduse persoanelor şi obiectelor de către câinele său. Se recomandă ca proprietarul să fie asigurat în calitate de deţinător de câine contra urmărilor acţiunilor şi daunelor produse de câine.

Indicaţiile date de către AE, respectiv de către RE, vor fi urmate în mod benevol de către CC şi vor fi executate pe propriul risc.

La cerere se va prezenta AE, respectiv RE, dovada de vaccinare impusă de către autorităţi (certificat de vaccinare) înainte de începerea examinării.

La fiecare examen de muncă pentru câini de companie este obligatoriu controlul sanitar-veterinar efectuat de medicul veterinar asigurat de organizator.

La fiecare examen pentru câini de companie este obligatorie prezenţa pe teren a personalului medical asigurat de organizator şi a unei truse medicale de prim ajutor.

Obligaţii ale participantului la examen

Conductorul sau proprietarul câinelui trebuie să se înscrie din timp la examen.

Dacă un CC va fi împiedicat să vină punctual la examen, trebuie să comunice RE acest lucru.

Fiecare CC care se prezintă la un examen trebuie să fie în ţinută şi cu dotare corespunzătoare pentru fiecare probă de examen. CC trebuie să se conformeze indicaţiilor AE şi RE.

Fiecare CC are obligaţia de a încheia examenul, chiar dacă nu a obţinut minimul de punctaj la un exerciţiu. CC trebuie să îşi prezinte câinele într-un mod sportiv.

Evaluare

Evaluarea exerciţiilor se face în note şi puncte. Nota şi punctajul aferent trebuie să corespundă exact efectuării exerciţiului.

Punctajul total se va rotunji la puncte întregi. Acest lucru nu înseamnă că fiecare exerciţiu în parte nu se poate evalua în puncte parţiale.

La sfârşitul examinării nu se vor acorda punctaje, ci numai calificativele „admis” sau „respins”. Examenul BH este considerat promovat atunci când se obţine minim 70% din punctaj la proba A şi minim calificativul „satisfăcător” la proba B.

Tabel de punctaj

Punctaj maxim EXCELENT FOARTE BUN         BUN SATISFĂCATOR NESATISFĂCĂTOR

5 puncte

  5 4,5 4 3,5 3-0

10 puncte

10        9,5-9,0      8,5-8         7,5-7         6,5-0

15 puncte

       15-14,5       14-13,5      13-12       11,5-10,5       10,0-0
     60 puncte        60 – 58       57 – 54      53 – 48         47 – 42        41 – 0

Descalificare

Dacă un câine îşi părăseşte CC în timpul examenului şi nu vine înapoi după trei chemări este descalificat. La o descalificare vor fi retrase toate punctele obţinute

Liste şi formulare de evaluare

Sunt valabile numai formularele AChR de arbitrare şi de centralizare a rezultatelor examenelor. Modelul acestor formulare fac parte integrantă din prezentul regulament şi sunt obligatorii. Sunt obligatorii pe formularul de arbitrare semnătura şi ştampila AE, semnătura RE şi semnătura şi ştampila organizatorului. Formularul de centralizare a rezultatelor se transmite clubului naţional.

Arbitri de examen

Examinările pentru câini de companie pot fi făcute numai de către arbitri chinologi ai AChR atestaţi pentru examene BH sau de arbitri internaţionali recunoscuţi de către FCI. Se vor lua în considerare strict prevederile de arbitraj ale AChR şi ale FCI.

Numărul de arbitri care vor fi invitaţi rămâne la decizia organizatorului, dar un arbitru poate să arbitreze pe zi maxim 36 de probe.  Examenul BH corespunde la două probe, deci un arbitru poate să arbitreze un număr de 18 câini pe zi.

AE trebuie să vegheze la respectarea regulamentului şi la respectarea indicaţiilor sale. În caz contrar are dreptul să întrerupă desfăşurarea examenului.

AE nu are voie să arbitreze câini care se află în posesia lui, al căror crescător este, câini ai căror stăpâni, proprietari sau crescători trăiesc în aceaşi casă cu el, câini care sunt prezentaţi de persoane care trăiesc în aceaşi casă cu el. AE nu trebuie să perturbe sau să influenţeze prin comportamentul său munca câinelui.

AE are dreptul în cazul în care nu se respectă regulile de protecţie a animalelor sau în cazul unui comportament necivilizat să ia decizia de descalificare a CC.

Hotărârile arbitrului sunt finale şi inatacabile.

Orice critică asupra hotărârii poate fi sancţionată cu evacuarea din terenul şi locaţia examenului şi cu măsuri disciplinare. AE este obligat să trimită în aceaste situaţii un raport Colegiului de Arbitri al AChR şi/sau după caz Comisiei de Disciplină a AChR.

În cazuri speciale în care critica nu se adresează deciziei ci nerespectării regulilor de către AE, aceasta va fi soluţionată în decurs de opt zile de către RE după primirea unei contestaţii. Contestaţia se face în scris şi este semnată de reclamant şi cel puţin încă un martor. Depunerea unei plângeri nu implică verificarea automată a AE. Contestaţia cu soluţia stabilită de RE va fi predată asociaţiei organizatoare care o transmite împreună cu o notă de constatare Comisiei Chinotehnice a AChR care va lua o decizie asupra oportunităţii plângerii.

Decizia arbitrului este definitivă.

II.           DESCRIEREA SCHEMATICĂ A PROBEI

 1. 1.                       Conducere la pas în lesă                 

a)                       poziţia de bază, prezentarea la arbitru, luarea poziţiei de bază la locul de start, pornire, mers normal  50 paşi, stânga împrejur, min.10 paşi, mers rapid 10-15 paşi, mers încet 10-15 paşi, mers normal pînă la poziţia de start, ocolire dreapta, 15-20 paşi, ocolire dreapta, 15-20 paşi, stânga împrejur, min.10 paşi, oprire-sezi, mers  normal până la punctul de întoarcere, ocolire stânga, 15-20 paşi, oprire în locul de start, luarea poziţiei de bază.

b)                       poziţia de bază, pornire, mers normal în grupul de persoane, ocolire persoane (o dată pe dreapta şi o dată pe stânga, executând un „ 8 ” , oprire-şezi în faţa unei persoane, (mişcarea grupului de persoane),  mers normal la locul de start, luarea poziţiei de bază.

 1. 2.                       Conducere la pas  fără lesă

 a)                       poziţia de bază, dezlegarea lesei, pornire, mers normal în grupul de persoane, ocolire persoane (o dată pe dreapta şi o dată pe stânga, executând un ,, 8 “, oprire-şezi în faţa unei persoane ® (mişcarea grupului de persoane), mers normal la locul de start, luarea poziţiei de bază.

b)                       poziţia de bază, pornire, mers normal  50 paşi, stânga împrejur, min.10 paşi, mers rapid 10-15 paşi, mers încet 10-15 paşi, mers normal pînă la poziţia de start, ocolire dreapta, 15-20 paşi, ocolire dreapta, 15-20 paşi, stânga împrejur, min.10 paşi, oprire-sezi, mers  normal până la punctul de întoarcere, ocolire stânga, 15-20 paşi, oprire în locul de start, luarea poziţiei de bază.

 1. 3.                       Şezi din mişcare                   

poziţia de bază, pornire, mers normal  10–15 paşi , şezi  cu părăsirea câinelui fără oprire, min.30 paşi, stânga împrejur,  întoarcere la câinelui , luarea poziţiei de bază  , mers normal la locul de start , poziţia de bază.

 1. 4.                       Culcat din mers cu apel       

     poziţia de bază , pornire , mers normal  10–15 paşi , culcat cu părăsirea câinelui fără oprire, min.30 paşi, stânga împrejur, „aici” , la picior” , luarea poziţiei de bază  , mers normal la locul de start , poziţia de bază.

 1. 5.                       Rămânere pe loc cu distragerea atenţiei   

poziţia de bază , pornire , mers normal  la punctul indicat , „culcat” cu părăsirea câinelui , min.30 paşi, aşteptare cu spatele la cîine în timpul exerciţiilor 1-4 , deplasarea la câine, „şezi”  , mers normal la  locul de start , poziţia de bază,  prezentarea la arbitru .

III.      PROBA DE SUBORDONARE   BH

      Punctajul maxim la proba de subordonare                 60 puncte

Exerciţiul 1          Conducere cu lesă                                                      15 puncte

Exerciţiul 2          Conducere fără lesă                                                     15 puncte

Exerciţiul 3          Sezi din mişcare                                                          10 puncte

Exerciţiul 4          Culcat din mers cu apel                                               10 puncte

Exerciţiul 5          Rămânere pe loc cu distragerea atenţiei               10 puncte

Reguli generale:

AE dă comanda de începere a unui exerciţiu. Toate celelalte faze ale unui exerciţiu, ca întoarcerile, oprirea, schimbarea de ritm de mers, etc., se vor face fără indicaţia AE. CC îi este permis să solicite aceste indicaţii de la AE.

Câinele trebuie să execute exerciţiile repede şi cu plăcere.

Comenzile verbale sunt compuse dintr-un singur cuvânt, scurte şi vorbite normal. Pot fi făcute în orice limbă, trebuie însă să fie aceleaşi pentru aceeaşi comandă. Se acceptă comenzi prin semn efectuate cu o singură mână. În cazul în care câinele nu execută după trei comenzi un exerciţiu sau o fază a unui exerciţiu, acest exerciţiu nu va fi notat şi va fi întrerupt. Numai la chemarea câinelui, la apel, poate fi folosit şi numele câinelui. Numele câinelui în legătură cu orice altă comandă se consideră comandă dublă şi se depunctează.

Depunctare la Cs suplimentare:

–   primul semnal suplimentar – suficient (pentru exerciţiul parţial);

–   al doilea semnal suplimentar – insuficient (pentru exerciţiul parţial)

În poziţia de bază câinele stă lipit şi drept în partea stângă a CC în aşa fel încât umărul câinelui să fie la nivelul genunchiului stâng al CC. Fiecare exerciţiu începe şi se termină cu poziţia de bază. Luarea poziţiei de bază la începutul exerciţiului este permisă o singură dată.

O recompensă verbală “BRAVO” este permisă numai după încheierea exerciţiului şi numai în poziţia de bază. După aceea CC poate adopta o nouă poziţie de bază. De fiecare dată între recompensă cu luarea unei noi poziţii de bază şi începerea exerciţiului următor se va face o pauză de circa 3 secunde. O înviorare sau joacă cu câinele nu sunt permise.

Între exerciţii, câinele trebuie condus numai la pas normal.

Toate exerciţiile încep din locul de start marcat şi din poziţia de bază. CCc trebuie să ia poziţia de bază apoi să parcurgă între minim 10 paşi şi maxim 15 paşi după care poate da comanda pentru îndeplinirea exerciţiului.

Între fazele exerciţiilor trebuie ţinute pauze (circa 3 secunde) înainte de darea unei noi comenzi.

Conducerea fără lesă trebuie arătată şi la eventualele deplasări între exerciţii

La întoarcerea la câine, CC poate trece în poziţia de bază direct prin faţa câinelui în partea dreaptă a acestuia cu o întoarcere pe loc stânga-împrejur ori prin ocolirea pe la stânga şi prin spate a câinelui său. Întoarcerea pe loc trebuie făcută totdeauna de CC spre stânga.

La trecerea câinelui din poziţia frontală în poziţia de bază, câinele poate să treacă în stânga CC fie prin ocolire prin dreapta şi spatele CC, fie prin faţa sa luând poziţia de şezi direct în stânga CC printr-un salt sau mers înapoi. Întoarcerea trebuie să fie făcută întotdeauna la fel în cadrul unui exerciţiu.

Dacă CC uită să execute un exerciţiu, va fi atenţionat de AE, fără a fi depunctat, să repete exerciţiul omis.
 

Reguli de execuţie:

1.   Conducere cu lesă                                                                        15 puncte                                                                                                               

a)            Comandă sonoră:         „PAS”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.

b)           Descrierea exerciţiului:

CC se duce cu câinele său la AE, îşi aşează câinele în poziţia de bază şi se prezintă într-o manieră sportivă astfel:

„Domnule arbitru, sunt conductorul …….(numele şi prenumele) din ……. (localitatea şi asociaţia chinologică), cu câinele ……. (numele şi sexul) în vârstă de ……. (în luni până la vârsta de 2 ani, iar peste 2 ani în ani şi luni), m-am prezentat pentru susţinerea examenului BH.”.

CCc iau din nou poziţia de bază pe locul de start. La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă.

La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua întoarcerea pe mâna stângă, întoarcerea pe mâna dreaptă şi o întoarcere stânga-împrejur. Oprirea se face cel puţin o dată în timpul mersului la pas normal.

La sfârşitul exerciţiului CC trebuie să se îndrepte spre un grup minim 4 persoane, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga. Cel puţin o dată la trecerea prin grup, trebuie oprit în apropierea unei persoane sau cel puţin o dată în mijlocul grupului.

AE are dreptul să solicite o reluare a exerciţiului pentru trecerea prin grupul de persoane.

CCc  părăsesc grupa şi revin pe locul de start unde trebuie luată din nou poziţia de bază. Recompensarea câinelui se poate face numai în urma părăsirii grupului şi luării poziţiei de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă, înaintarea prea repede şi abaterea de la drum, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, dirijarea din lesă, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutatul din corp şi constrângerile.

2.   Conducere fără lesă        15 puncte                                                                                                            

a)            Comandă sonoră:         „PAS”

Cs este permisă la fiecare început de exerciţiu, după fiecare oprire şi la schimbarea ritmului de mers.

b)           Descrierea exerciţiului:

Trecerea de la mersul prin grup cu lesă la trecerea prin  grup fără lesă se face în afara grupului. CCc din nou poziţia de bază pe locul de start desface lesa câinelui. Conducerea fără lesă a câinelui începe cu faza de trecere prin grupul de persoane.

La comanda sonoră „PAS” câinele trebuie să urmeze CC, atent, bucuros şi în linie dreaptă, rămânând cu umărul său în dreptul genunchiului stâng al CC. CC trebuie să se îndrepte spre un grupul de persoane, să înconjoare o persoană prin dreapta şi o persoană prin stânga. Cel puţin o dată la trecerea prin grup trebuie oprit în apropierea unei persoane sau în mijlocul grupului.

AE are dreptul să solicite o reluare a exerciţiului pentru trecerea prin grupul de persoane.

CCc  părăsesc grupa şi revin pe locul de start unde trebuie luată din nou poziţia de bază. Recompensarea câinelui se poate face numai în urma părăsirii grupului şi luării poziţiei de bază.

La începutul exerciţiului CC merge 50 paşi înainte, fără să se oprească, iar după întoarcere va parcurge câte 10-15 paşi în care trebuie să execute pasul alergător şi pasul lent (fiecare câte 10 paşi minim). Schimbarea ritmului de mers de la pas alergător la pas lent trebuie să fie executată fără paşi intermediari normali. Tipurile de mers trebuie să se deosebească clar în viteză. La pas normal se vor efectua întoarcerea pe mâna stângă, întoarcerea pe mâna dreaptă şi o întoarcere stânga-împrejur. Când CC se opreşte, câinele trebuie să se aşeze imediat, din proprie iniţiativă şi în poziţie corectă. Oprirea se face cel puţin o dată în timpul mersului la pas normal.

c)            Notare:

Se vor penaliza rămânerea în urmă, înaintarea prea repede şi abaterea de la drum, precum şi ezitarea CC la întoarceri, aşezatul încet sau şovăitor, comenzile suplimentare, neatenţia la deplasări sau întoarceri, lipsa de concentrare în toate fazele, ajutatul din corp şi constrângerile.

 3.   Sezi din mişcare                                                                                        10 puncte

 a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „SEZI”

b)                  Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau Cm „SEZI”, câinele trebuie să se aşeze imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi CC se opreşte şi se întoarce cu faţa către câine.

La semnalul AE,  CC merge înapoi la câinele său şi ia poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, aşezarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, aşteptarea nervoasă sau neliniştită.

Dacă câinele în loc să stea se întinde în culcat sau rămâne în picioare se scad 5 puncte.

4.   Culcat din mers cu apel                                                                            10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „PAS”,  „CULCAT”,  „AICI”,  „TRECI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Din locul de start CC pleacă drept în faţă cu câinele liber la picior. După 10-15 paşi, la Cs sau la Cm „CULCAT”, câinele trebuie să se culce imediat, fără ca şi CC să îşi întrerupă mersul sau să se întoarcă spre câine. După alţi 30 de paşi efectuaţi în linie dreaptă CC se opreşte şi se întoarce către câinele său care stă liniştit. La semnalul AE, CC îşi cheamă câinele cu Cs sau Cm „AICI”. Când dă comanda de apel CC poate folosi şi numele câinelui. Câinele trebuie să vină bucuros şi cu mers rapid la CC şi să se aşeze frontal. La o Cs sau Cm „TRECI” câinele trebuie să se aşeze în poziţia de bază.

c)            Notare:

Se vor penaliza greşeli pe parcurs, culcarea cu mâna, culcarea înceată, incorectă sau în unghi faţă de direcţia de înaintare, nervozitatea sau neliniştea în culcat, apropierea înceată ori urmărirea înceată a CC, greşeli la aşezarea frontală sau de bază.

Dacă la comanda de culcare câinele se aşează sau rămâne ridicat aceasta se scad 5 puncte.

5.   Rămânerea pe loc cu distragerea atenţiei                                                          10 puncte

a)            Comenzi sonore:          „CULCAT”,  „PE LOC”,  „ŞEZI”

b)           Descrierea exerciţiului:

Înainte de începutul probei de subordonare cu un alt câine, CC trebuie să aşeze câinele său în poziţie culcat  cu Cs  „CULCAT”  pe locul de aşteptare indicat de AE.  La semnalul AE,  CC părăseşte

câinele putând opţional să dea Cs „PE LOC”.   Nici lesa şi nici vreun alt obiect nu trebuie lăsate lângă câine. CC trebuie să se îndepărteze cel puţin 30 de paşi, spre interiorul terenului, să se oprească şi să stea liniştit în raza vizuală a câinelui, întors cu spatele la câine. Câinele trebuie să rămână liniştit în  culcat fără nici o intervenţie din partea CC, în timp ce altă echipă formată din conductor şi câine trec prin exerciţiile 1-4.

Dacă există posibilitatea, femelele se lasă într-un loc diferit de cel al masculilor.

La semnalul AE, CC trebuie să meargă şi să se poziţioneze în partea dreaptă a câinelui său. După circa 3 secunde, la alt semnal al AE, CC  printr-o Cs „SEZI” comandă câinelui să ia rapid poziţia de bază. CC are dreptul la recompensarea verbală a câinelui după care CCc se deplasează la locul de start şi luând poziţia de bază se prezintă la AE:

„Domnule arbitru, sunt conductorul …….(numele şi prenumele) cu câinele ……. (numele) am terminat execuţia probei…… din cadrul examenului BH.”

c)            Notare:

Nu se depunctează o poziţie culcat incorectă, scopul exerciţiului fiind de a testa capacitatea câinelui de a aştepta.

Se vor penaliza comportamentul neliniştit al CC ca şi alte ajutoare ascunse, nelinişte în culcat a câinelui, prea rapidă ridicare în şezi a câinelui.

În cazul în care,  în timpul exerciţiului, câinele se ridică, în şezi sau în picioare, fără să părăsească locul sau stă culcat dar este agitat sau dacă câinele se deplasează la maxim 3m din poziţia iniţială rezultă doar o punctare parţială.

Pentru câinele care pleacă prematur din poziţia de părăsire, nu se acordă o punctare parţială. În cazul în care câinele se îndepărtează cu mai mult de 3m de la locul părăsirii, nu se acordă nici un punct

În cazul în care câinele vine către conductor în timpul recuperării sale, exerciţiul va fi depunctat cu până la 3 puncte.

Această probă este încheiată când AE anunţă punctajul.

IV.      EXAMINARE ÎN TRAFIC

                           Reguli generale:

 Examenul trebuie ţinut în locuri publice cum ar fi străzi, drumuri sau pieţe cu trafic mediu. Circulaţia publică nu trebuie stânjenită. În acţiune sunt numai CCc, AE şi eventual RE. Toţi ceilalţi participanţi trebuie să stea în spaţii retrase.

Datorită particularităţilor sale, acest examen necesită un timp îndelungat. Examinarea nu trebuie să fie superficială datorită numărului mare de participanţi. Din aceste motive este permisă examinarea de căte un arbitru a maxim 15 câini pe zi.

Este la latitudinea AL dacă examinează integral un câine înainte de a trece la următorul sau face examinări parţiale cu toţi câinii pe câte o secţiune.

Nu se vor acorda punctaje pentru această secţiune. Pentru promovare este foarte importantă impresia generală a câinelui în trafic.


                          Reguli de execuţie:

 Comportament în trafic

La semnalul AE, CC cu câinele în lesă se deplasează pe porţiunea indicată. AE îi urmează la o distanţă corespunzătoare. Câinele trebuie să meargă la pas cu lesa lăsată lejer. Câinele trebuie să se comporte indiferent faţă de pietoni sau de trafic.

Traseul se va întretăia cu cel al unui pieton în alergare. La scurt timp vor fi depăşiţi, la distanţă mică, de un biciclist care va merge pe carosabil. În timpul depăşirii câinele trebuie să se afle între CC şi biciclistul care va claxona în timpul depăşirii. După aceasta CC se întoarce la AE, se opreşte în faţa acestuia, îl salută dând mâna cu el şi poartă o discuţie. În acest timp câinele trebuie să stea liniştit, nu contează poziţia.

Comportament în condiţii de trafic îngreunat

La semnalul AE, CC cu câinele în lesă se deplasează în trafic intens de pietoni şi autovehicule, pe porţiunea indicată. AE îi urmează la o distanţă corespunzătoare. Câinele trebuie să meargă la pas cu lesa lăsată lejer.

Se vor efectua două opriri, una cu comanda „ŞEZI”, cealaltă cu comanda „CULCAT”. Câinele trebuie să execute prompt comenzile. În timpul exerciţiului se va introduce şi o oprire într-un loc cu zgomote deosebite (trenuri, tramvaie sau autovehicule mari în mişcare, ce trec pe lângă cei examinaţi). Câinele trebuie să se comporte indiferent faţă de aceşti factori stresanţi.

Locuri indicate pentru această secţiune sunt pieţe intens circulate, şosele cu o circulaţie rutieră mărită, gări, staţii de transport în comun.

Comportamentul faţă de alte animale, în condiţii de părăsire în trafic

La semnalul AE, CC cu câinele în lesă se deplasează în trafic scăzut.

La un  moment dat, la semnalul AE, CC leagă câinele de un gard.  CC pleacă din câmpul vizual al câinelui pentru aproximativ 2 minute. Câinele poate sta în orice poziţie. În timpul părăsirii un pieton cu un câine legat în lesă trece pe lângă cel examinat la o distanţă de circa 5 paşi. În tot acest timp câinele examinat trebuie să se comporte liniştit. Câinele auxiliar nu trebuie să fie agresiv.


Tadalis

REGULAMENTULUI INTERNATIONAL DE EXAMINARE A CAINILOR UTILITARI A FOST MODIFICAT DE FEDEREATIA CHINOLOGICA INTERNATIONALA. NOUL REGULAMENT, CONFORM PREVEDERILOR FCI – ACHR, A INTRAT IN VIGOARE INCEPAND CU DATA DE 01.01.2019


REGULAMENT IGP 2019

Regulamentul Selectiei Echipei Nationale CNCG pentru

Campionatul Mondial IGP WUSV (WUSV WM)

  

 1. Principii de baza

      Echipa nationala a Romaniei WUSV-CNCG  este echipa care reprezinta  Clubul National de Ciobanesc German  si, implicit, AChR si Romania, la Campionatul Mondial IGP WUSV (Uniunea Mondiala a Cluburilor de Ciobanesc German) – WUSV WM, organizat anual de acesta, in prima parte a lunii octombrie, prin intermediul unuia dintre cluburile sale membre. Evenimentul se bucura de o foarte numeroasa participare, insumand  la fiecare editie peste 100 de concurenti, din zecile de tari membre ale WUSV. Echipa delegata a Romaniei trebuie sa reprezinte CNCG cu tinuta etica si morala si prestanta, cu profesionalism si fair play. Va trebui ca participatii selectionati sa conlucreze cu spirit de echipa, sa actioneze unitar si sa demonstreze colaborare si apartenenta la CNCG si miscarea dresajului sportiv derulata si promovata de club.
Concurentii din Romania pot reprezenta CNCG si AChR la WUSV WM daca si numai daca acesta este organizat de catre / in perteneriat cu o organizatie membra FCI.

 1. Eligibilitatea membrilor echipei nationale CNCG pentru WUSV WM:

      La Campionatul Mondial WUSV pot participa exclusiv caini din rasa ciobanesc german cu acte de origine, care au promovat examenul IGP 3 intr-o examinare / eveniment de calificare in cadrul careia au fost prezentati de aceiasi conductori care vor participa si la Campionatul Mondial WUSV – echipa formata din conductor și caine  este calificata impreuna pentru Campionatul Mondial WUSV.

Persoanele care intrunesc conditiile necesare si doresc sa faca parte din echipa nationala CNCG pentru WUSV WM trebuie sa isi exprime intentia in aceasta directie, printr-o cerere adresata Vice-Presedintelui Utilitar CNCG, pana cel tarziu la data de 1 martie  a fiecarui an. Numai persoanele care isi exprima dorinta de a participa la Campionatul WUSV, prin cererea inaintata catre CNCG, pana la data de 1 martie a fiecarui an, pot participa la WUSV WM.

Clubul National de Ciobanesc German poate organiza cel putin 2 examinari de calificare si selectionare a echipei nationale CNCG – WUSV.

Prin examinare de calificare se intelege organizarea de catre CNCG (direct, sau printr-o sucursala a sa), a unui eveniment tip competitie internationala, numit ,,Examen de Calificare” / ,,Cupa” / ,,Campionat”, la care participantii sunt examinati de un arbitru dintr-o alta tara decat Romania – AChR, pentru a carui invitare s-a primit acordul CNCG.

In cazul in care, intr-un an, din motive obiective, CNCG, prin filiale sale, nu poate organiza nicio competitie de calificare, conditia minima pentru delegarea in echipa WUSV-CNCG este promovarea a cel putin o examinare IPO 3 / IGP 3 in cadrul unui eveniment de tip competitie internationala. Prin competitie  internationala se intelege un eveniment de tip calificare sau campionat, numit ,,Examen de Calificare” / ,,Cupa” / ,,Campionat”, la care participantii sunt examinati de un arbitru invitat dintr-o alta tara decat cea organizatoare. Se vor lua in considerare rezultatele obtinute in anul in curs (anul Campionatului WUSV, la care candidatul doreste sa participe).

De asemenea, in situatia in care CNCG se afla in imposibilitatea de organizare a sesiunilor de calificare, pentru delegearea in echipa CNCG pentru WUSV IPO (IGP) WM se vor lua in considerare si rezultatele obtinute in cadrul unui Campionat Mondial IGP (FCI sau WUSV) din anul anterior.

In acest caz, selectionarea si delegarea participantilor la WUSV, in echipa Romniei, se va face prin alcatuirea unui clasament, care va ordona punctajele obtinute in competitii internationale de fiecare dintre conductorii care si-au exprimat dorinta de participare – se vor califica primele 5 echipe conductor si caine clasate, in ordinea punctajelor obtinute, ca participanti in echipa WUSV-CNCG, plus urmatoarele 2 echipe conductor si caine clasate, ca rezerve in echipa WUSV-CNCG.

Pentru a fi eligibil in echipa CNCG – WUSV, este necesar ca:

▪ Conductorul sa inainteze Vicepresedintelui Utilitar CNCG, pana la data de 1 martie a anului in care doreste sa se inscrie la WUSV IGP WM, un dosar de candidat, in care sa prezinte:

– declaratia de participare la Campionatul WUSV, care sa contina informatii complete despre sine si cainele cu care doreste sa concureze (formular tip, pus la dispozitie de CNCG)

– copia unui act de identitate a conductorului

– un scurt CV al conductorului

– copia actului de origine a cainelui (pedigree)

– copia carnetului de performanta a cainelui.

In completare, dupa obtinerea rezultatelor necesare pentru includerea in echipa WUSV-CNCG, candidatul va transmite copia / copiile fiselor de arbitraj aferente, sau copia carnetului de performanta a cainelui, in care acestea sunt consemnate, cu cel putin 15 zile inaintea termenului limita de inscriere la WUSV IPO WM.

▪ Conductorul să fie cetatean roman, sau rezident de facto pe teritoriul Romaniei, cu cel putin 12 luni inainte de data Campionatului Mondial WUSV;

▪ La data formularii cererii de participare la WUSV WM, conductorul sa fie membru CNCG cu o vechime de cel putin 2 ani;

▪ Cainele sa fie inregistrat in Cartea de Origine Romana (COR) cu cel putin 12 luni inainte de data Campionatului Mondial WUSV (ca dovada a faptului ca se afla in proprietatea unui cetatean roman sau rezident de facto in Romania); deasemenea, exemplarul trebuie sa posede un  carnet de performanta emis de AChR care sa cuprinda evidenta examenelor promovate aferente: cel putin examenul IGP 2 promovat anterior examenului de calificare si cel putin IGP 3 promovat anterior Campionatului Mondial WUSV;

 • In ceea ce priveste recomandarea WUSV cu privire la diagnosticul oficial al sanatatii articulare (HD / ED) pentru fiecare caine participant in echipa IGP WM, CNCG se va alinia regulamentului international, implementat de fiecare tara organizatoare; conform hotararii WUSV, incepand cu anul 2020, diagnosticarea oficiala pentru HD / ED devine obligatorie pentru inscrierea concurentilor la WUSV IGP WM.

Clubul National de Ciobanesc German va accepta in echipa sa pentru WUSV WM exclusiv persoane care prin activitatea si actiunile lor au dat dovada de etica si morala! CNCG nu va putea fi reprezentat in cadrul WUSV WM decat de persoane care fac cinste clubului, care pana la momentul delegarii au facut dovada afilierii la valorile acestuia si care respecta regulamentele si structura acestuia.

Validarea dosarelor si alcatuirea echipei, in baza rezultatelor obtinute si a solicitarilor formulate, vor face obiectul Comisiei CNCG pentru WUSV WM, alcatuita din Presedintele CNCG, Vicepresedintele Utilitar CNCG si Prim-Vicepresedintele CNCG.

           

 1. Organizarea examinarilor de calificare:

Examinarile pentru calificarea la WUSV WM se desfasoara in conformitate cu regulamentul IPO / IGP al Asociatiei Chinologice Romane si al Federatiei Chinologice Internationale, exclusiv la nivelul IPO/IGP 3.

Imputernicirea  organizatorilor si alegerea locatiilor unde se vor sustine examenele de selectie a echipei nationale, precum si invitarea arbitrilor care vor examina candidatii, se vor face de catre Consiliul de Conducere al CNCG, in baza solicitarilor de organizare si a propunerilor care vor fi prezentate de catre membrii clubului.

Organizatorii, care vor fi numiti de catre CNCG, se vor ocupa de buna organizare si desfasurare a examenului de selectie si calificare.

Examenele se vor desfasura pe parcursul a una, doua, sau trei zile, in functie de numarul de participanti. Date fiind nivelul de dificultate a examinarii si conditiile organizatorice speciale, examenele de calificare pentru WUSV WM pot fi anuntate in calendarul evenimentelor CNCG / AChR dupa afisarea acestuia – dar nu mai tarziu de data de 15 martie a fiecarui an si cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii.

Pentru selectionarea membrilor echipei nationale pentru Campionatul Mondial  WUSV,   examenele de calificare trebuie programate de asa natura incat ultima examinare de calificare sa fie organizata cu cel putin 15 zile inaintea datei  limita de inscriere individuala la competitia mondiala.

 1. Calificarea in echipa CNCG pentru WUSV

      Un concurent poate participa la unul sau la mai multe examene de calificare.

Pentru calificarea in echipa Romaniei pentru WUSV, se va lua in considerare punctajul obtinut clasand exclusiv examinarile in care concurentii au promovat examenul. Pentru candidatii care participa la mai multe examinari de calificare, punctajul pentru selectia in echipa CNCG se va realiza prin alcatuirea mediei aritmetice a punctajelor obtinute in examinarile de calificare la care echipa conductor – caine a participat.

Membrii echipei nationale pentru Campionatul Mondial IGP W pentru Ciobanesc German, vor fi cei 5 conductori si cainii lor care au obtinut primele 5 cele mai mari punctaje cumulate. Pentru urmatoarele 2 punctajele (al 6lea, respectiv al 7lea), concurentii vor ocupa locul primei si al celei de a doua rezerve ale echipei.

Un conductor se poate califica in echipa WUSV-CNCG cu un singur caine.

(Pentru situatia in care CNCG s-a aflat in imposibilitatea de organizare a examinarilor de selectie, se vor lua in considerare, conform cererilor si dosarelor depuse de candidati, cate un punctaj obtinut de fiecare participant, intr-o competitie internationala IGP 3, considerand exclusiv examinarile in care concurentii au promovat examenul.  Prin competitie  internationala se intelege un eveniment de tip calificare sau campionat, numit ,,Examen de Calificare” / ,,Cupa” / ,,Campionat”.
Examinarile luate in considerare pentru delagarea in echipa CNCG – WUSV WM trebuie sa fie obtinute in acelasi an cu participarea la WUSV IGP WM. Exceptie fac rezultatele obtinute in cadrul unui Campionat Mondial IGP (WUSV sau FCI), care pot fi obtinute in anul anterior.

 

 1. Coordonatorul echipei nationale – “team leader-ul”

      Coordonatorul echipei nationale – “team leader-ul” –  va fi ales prin vot de Comisia CNCG pentru WUSV WM – este recomandat ca team leaderul sa nu fie unul dintre participantii la campionatul WUSV.

Acesta trebuie sa fie o persoana cu experienta in sportul canin IPO-IGP si in organizarea manifestarilor de profil, buna cunoscatoare a regulamentelor  IGP, cunoscatoare a cel putin o limba straina de circulatie internationala, pentru o buna comunicare cu organizatorii competitiei si cu arbitrii si pentru a putea edifica pe toti reprezentantii CNCG cu privire la toate aspectele necesare pentru buna functionare a echipei.

Coordonatorul echipei nationale, cu sprijinul CNCG, va organiza cel putin un antrenament al echipei nationale, inaintea deplasarii acesteia la competitia mondiala. Prezenta membrilor echipei nationale la cel putin un antrenament este obligatorie. Locatia antrenamentului va fi decisa de catre CNCG in functie de optiunile existente.

Team leader-ul va coordona si consilia la inscrierea la Campionatul Mondial pe toti membrii echipei nationale. Daca este necesar, va efectua, prin sistemele de inscriere on-line, inregistrarea concurentilor reprezentanti ai Romaniei, iar in cadrul Campionatului WUSV va sustine fiecare membru al echipei si va prezenta organizatorilor documentatia necesara.

Deasemenea, va coordona antrenamentul oficial al echipei, organizat la locatia Campionatului WUSV si va asista pe fiecare participant din echipa sa.

Echipa nationala va trebuie sa respecte instructiunile team leader-ului referitoare la toate activitatile menite sa fie reprezentative pentru imaginea CNCG, a  AChR si a Romaniei.

           

 1. Cheltuielile de participare si echipamentul echipei nationale

      Echipa nationala CNCG pentru WUSV WM va primi tot sprijinul posibil din partea clubului si a mebrilor sai; atfel CNCG va participa financiar, in limita posibilitatilor existente, in proportii egale pentru fiecare membru al echipei ( inclusiv team-leader-ul) la transportul, cazarea si echipamentul echipei nationale.

Coordonatorul echipei va fi insarcinat cu demersurile pentru achizitionarea echipamentului echipei nationale. De asemena, va fi abilitat sa colecteze sume de bani din donatii, sa identifice sponsori si sa contacteze persoane fizice sau juridice interesate in a sprijini echipa nationala IGP CNCG.

Echipamentul cu insemnele sponsorului se va purta obligatoriu de catre membrii echipei la ceremoniile de deschidere si inchidere ale competitiei precum si in timpul participarii la competitie sau cu orice alta ocazie cand trebuie sa reprezinte CNCG, AChR si Romania.

Este obligatorie participarea membrilor echipei nationale la ceremonia de deschidere si la ceremonia de inchidere a competitiei mondiale.

Steagul national va fi pus la dispozitie de catre CNCG si va fi purtat de catre unul din membrii echipei la toate ocaziile festive.    

  

 1. Indicații pentru delegarea membrilor echipei nationale WUSV-CNCG.

      Trebuie sa avem in vedere faptul ca IGP este o disciplina sportiva internationala foarte bine reprezentata si major extinsa, iar echipa noastra nationala va participa in prezenta altor tari, intr-o concurenta foarte sustinuta, la o competitie de cel mai inalt nivel.

Pentru aceasta trebuie selectionata o echipa nationala care sa fie reprezentativa pentru sportul canin IGP in Romania si care sa lase o impresie buna in competitiile internationale.

Nerespectarea acestui regulament va duce la aplicarea de sanctiuni disciplinare care pot duce pana la eliminarea persoanei in culpa de la o urmatoare selectie in echipa nationala.


declaratie participare wusv

COMUNICAT 

            Clubul Național de Ciobănesc German dorește să anunțe pe toți membrii și colaboratorii săi că Regulamentul CNCG de Participare la Campionatele Mondiale WUSV (WUSV IPO WM) se află în lucru și va fi aprobat si apoi publicat (pe pagina web oficiala a clubului – www.cncg.ro) în cel mai scurt timp.

Regulamentul va intra in vigoare după publicarea sa, dar nu va reglementa participarea la Campionatul Mondial WUSV pentru anul in curs.

Clubul National de Ciobanesc German nu organizeaza în anul 2018 nicio examinare IPO care să califice sau selecționeze echipa / echipe participante la competiții internaționale.

Pentru informații legate de acțiunile si deciziile legate de activitatea utilitara CNCG, o puteți contacta pe doamna Iulia Moldovan, Vice-Presedintele specializat al clubului, prin e-mail, la adresa cncg.bucuresti@gmail.com


comunicat CALIFICARE WM

PV afisare comunicat wusv vm